Cel-AV | video a Konvent

Cel·AV|vídeo a Konvent Festival
celebrated its first edition from 18th to 20th September at Konvent’s installations. It was a video art festival organized by Konvent Contemporary Cultural Center of Central Catalonia dealing with different artistic languages and landscape and culture relations.

Konvent it has always had a video art schedule at Konventpuntzero and its own agenda, despite of other media artistic projects. In fact, it was one of the Creation Centers that commemorated the 50th Mundial Video Art Anniversary (1963-2013).

Cel·AV  (17) auditorium

First mass culture’s critics used culture itself to do it. For it, video art as a quick technic took a fast place and position at contemporary art world. After, new topics and proposals show up to video artistic projects: feminism, body, social movements, racism, environment, etc. In the other hand, video as a communication tool has engaged to multiple formats and other disciplines’ experiences: documentary, advertising, performance, cinema, etc. Video Art pieces has changed a lot by using new technologies such as analogic-digital images, internet, VHS formats, DVD, several hardware and software) and expanding video concept through TV emission, cathodic interference, closed circuits, projection, etc.

Cel·AV  (1) installation 2Cel·AV  (15) installation

With an open mind in relation to audiovisual creation, Cel·AV proposed a video selection made by an intensive collaboration with artists, festivals and organizers. Our proposal was double minded: show works with very high technic quality where video is an avantgarde expression display and do it out of gallery, in a very genuine emplacement. Most of the pieces, unseen in Spain, have been awarded in their own categories.

This festival offered also very special due to its genuine location, a fabric colony convent will place a central role in the viewing experience. Old installations becomed part of the art pieces, creating new deep relations between masterpiece and viewers, and viewers and surroundings.

Last but not least, Konvent’s proposal was an author show based on different ways of seeing and options to come along art.

+ info:
https://celav.wordpress.com/

Cel·AV  (35) installation 3Cel·AV  (42) Xavi Gavin

Cel·AV
Els dies 18, 19 i 20 de setembre es celebrarà la primera -edició de Cel·AV|vídeo a Konvent. Un festival de videoart amb especial atenció a la videodansa organitzat pel Konvent, el Centre d’Art Contemporani de la Catalunya Central especialitzat en nous llenguatges artístics i en la relació entre cultura i territori.
Konvent sempre ha tingut programació de videoart a les diferents edicions de la mostra Konventpuntzero i ha desenvolupat projectes artístics vinculats amb els mitjans audiovisuals. En aquest sentit, va ser un dels centres de creació que es va sumar a la commemoració mundial dels 50 anys de videoart (1963-2013).
Les primeres crítiques a la cultura de masses van utilitzar els elements de la mateixa cultura. Per això el videoart, i la seva tècnica immediata, va ocupar ràpidament un espai en l’art contemporani.

Cel·AV  (46) Visual Container

Després, el ventall de temes i propostes ompliren de nous continguts els treballs videoartístics: feminisme, cos, moviments socials, racisme, medi ambient, etc. Alhora que el vídeo, com a eina de
comunicació, s´ha barrejat amb formats i experiències d’altres disciplines: documentals, publicitat, performance, cinema, etc. Les maneres de treballar i exposar les peces de videoart han anat
evolucionant amb els anys, incorporant les noves tecnologies (imatge analògica-digital, internet, formats VHS, DVD, hardware-software) i expandint el
mateix concepte de vídeo (emissió televisiva, interferència catòdica, circuit tancat, projecció, etc.).

Amb una idea oberta respecte a la creació audiovisual, Cel·AV proposa una selecció de vídeos producte d’una intensa col·laboració amb artistes, festivals i programadors internacionals. L’elecció
respon a una doble intenció: mostrar treballs amb una alta qualitat tècnica on el vídeo sigui un instrument expressiu d’avantguarda; i mostrar-los fora de la galeria, en un context genuí. La majoria d’aquests treballs, inèdits a Espanya, han merescut premis i mencions especials a les seves respectives exhibicions.

Cel·AV  duo Strangloscope

La característica mateixa de l’espai, un convent del segle XIX d’una colònia tèxtil, converteix aqueta mostra en única i especial. La intervenció específica sobre el lloc transformarà cada visionat
en una experiència estètica intensa. Les antigues instal·lacions esdevenen espais idonis per a l’exhibició videogràfica propiciant relacions profundes i immersives entre espectador i obra; i
entre aquesta i el seu entorn.

Cel·AV  Irma Marco

Konvent proposa, doncs, una mostra d’autor on l’accent es posarà en les maneres de mirar, en les infinites maneres de mirar i d’apropar-nos a la peça d’art.

+ info:
https://celav.wordpress.com/

Back to Top